Το μοντέλο

GameTree > Μέθοδος > Το μοντέλο

Εφαρμόζουμε μια ολιστική προσέγγιση

Η δουλειά μας ξεκινά από την πρώτη επικοινωνία και ολοκληρώνεται – όχι μόλις τελειώσει η εκπαιδευτική παρέμβαση – αλλά αφού έχουμε συμβάλει στη διατήρηση των νέων συμπεριφορών. Ταυτόχρονα, διαμορφώνουμε και παρακολουθούμε δείκτες αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε.

1 | Pre-training preparation

Assessment meeting 
Training needs analysis
Pre-work packet 

Διερευνούμε και αναλύουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες του πελάτη, ακολουθώντας την επιστημονική προσέγγιση που ενδείκνυται για αυτόν τον σκοπό (συναντήσεις, ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, focus groups, συνεντεύξεις, παρατήρηση στην εργασία, κ.ά.).

2 | Training (design, development, delivery)

Custom-made design
Learning toolkit
Training intervention
Reflective assignments

Οι εκπαιδεύσεις σε αίθουσα, οι εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις, τα εκπαιδευτικά toolkits (manuals, guides, job aids, infographics, videos) και οι ενέργειες ενίσχυσης της μάθησης (assignments, coaching sessions, peer learning sessions, peer coaching sessions) που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εναρμονίζονται με τις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και την προσέγγιση Experiential Learning.

3 | POST TRAINING FOLLOW-UP

Program report
New behaviors tracking
Post training actions

Υλοποιούμε ενέργειες για τη διατήρηση της μάθησης (peer learning, peer coaching, diaries, logs, follow-up checklists, e-questionnaires, follow-up συναντήσεις με στελέχη της εταιρείας και τους εκπαιδευόμενους) και συντάσσουμε γραπτό report για το έργο.