Soft skills training εξ αποστάσεως: ο σωστός τρόπος

Υπάρχει μια μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που μπορεί να φέρει τα ίδια αποτελέσματα με την εκπαίδευση σε αίθουσα και αυτή είναι το Online Learning. Ας ξεκαθαρίσουμε τις βασικές έννοιες.

H έννοια του Online Learning

Το online learning είναι μια μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Προϋποθέτει ‘απόσταση’ μεταξύ εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή, αλλά και της εκπαιδευτικής ομάδας. Η απόσταση μπορεί να αφορά στο χώρο ή/και στο χρόνο.

Υπάρχουν (τουλάχιστον) δύο είδη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:

  • Σύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση, όπου η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευτικής ομάδας γίνεται άμεσα και σε πραγματικό χρόνο.
  • Ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση, όπου η ταυτόχρονη συνεργασία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενης ομάδας δεν αποτελεί προϋπόθεση.

Συχνά, το online learning έχει ως βασικό άξονα τις αρχές του experiential learning Αυτό προσδίδει βιωματικότητα στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική εμπειρία για τους συμμετέχοντες, και διαδραστικότητα μεταξύ αυτών και του εκπαιδευτή. Η μάθηση φτάνει σε μεγάλο βάθος και οι συμμετέχοντες βιώνουν πραγματικό ‘training’ και ουσιαστικό ‘learning’.

Πώς διαφοροποιείται το online learning από ένα webinar και από το eLearning;

Οnline learning και Webinar

Tο online learning και το webinar έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευτικής ομάδας γίνεται άμεσα και σε πραγματικό χρόνο.

Ωστόσο, το online learning είναι κάτι περισσότερο από ένα webinar.

Το webinar είναι συνήθως μια εισήγηση ή παρουσίαση σύντομης διάρκειας πάνω σε έναν ευρύτερο θέμα, και απευθύνεται σε έναν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων. Η διάδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων συνήθως περιορίζεται σε polling και σε ερωτήσεις / απαντήσεις. Όλες αυτές οι παράμετροι, αυτομάτως, περιορίζουν το βάθος στο οποίο μπορεί να φτάσει το μαθησιακό αποτέλεσμα.

Οnline learning και eLearning

Από την άλλη, το online learning είναι πολύ διαφορετικό από το e-learning.

Στο eLearning, η ταυτόχρονη συνεργασία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενης ομάδας δεν αποτελεί προϋπόθεση. Ο εκπαιδευόμενος δηλαδή, παρακολουθεί εξ αποστάσεως ένα ψηφιακό μάθημα που έχει δημιουργηθεί σε προτύτερο χρόνο και δεν έχει τη δυνατότητα διάδρασης με τον εκπαιδευτή.

Ποια είναι η τάση στο corporate training;

Η πανδημία του Covid-19 έκανε πολύ επιτακτική την ανάγκη για κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού με τρόπους που δεν θα προϋπέθεταν τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων σε μια αίθουσα εκπαίδευσης.

Ήδη στον επιχειρηματικό κόσμο, διεθνώς, όπως αποτυπώνει στο άρθρο της η Gloria Tam, υπάρχουν ορισμένες συνιστώσες που θα καθορίσουν το νέο μοντέλο του professional learning.

Αυτές είναι:

  • το customization του προγράμματος
  • η συνεργατική διάσταση στη μάθηση
  • οι μετά-την-εκπαίδευση (post-training) διαδικασίες

Η ευκαιρία, λοιπόν, για ουσιαστική εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ξεκάθαρη.

Και μπορεί να χαθεί εάν ο σχεδιασμός του προγράμματος είναι ελλιπής, αν ο πάροχος της εκπαίδευσης δεν είναι σωστά καταρτισμένος και εάν επιλεχθεί ένα ‘δασκαλοκεντρικό’ στυλ εκπαίδευσης (όπως η εισήγηση), αντί για τις τεχνικές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Ειδικά, στο πεδίο των soft skills, όπου η μάθηση επέρχεται μέσα από την πραγματική εμπλοκή του εκπαιδευόμενου στη μαθησιακή διαδικασία, τα πράγματα είναι μονόδρομος.

Και οδηγούν στο online learning.

Τα 4 σημεία ελέγχου για ένα επιτυχημένο online εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Η μεθοδική προσέγγιση που κάνει τη διαφορά σε ένα καλό online learning πρόγραμμα μπορεί να αναλυθεί σε 4 βήματα:

  1. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη διατύπωση των κατάλληλων για κάθε περίπτωση μαθησιακών στόχων και προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, απαντώντας στις ανάγκες της κάθε εταιρείας και κάθε εκπαιδευτικής ανάγκης.
  2. Παραμετροποιούμε το υλικό και προσαρμόζουμε τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, έτσι ώστε κάθε εκπαιδευόμενος να βιώνει τη μαθησιακή εμπειρία που έχει ανάγκη.
  3. Δίνουμε αξία στη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευομένων και τη διαδραστικότητα των προγραμμάτων.
  4. Δίνουμε μεγάλη σημασία στα post-training actions, προκειμένου να βοηθήσουμε τους εκπαιδευόμενους να διατηρήσουν τη νέα γνώση και να καλλιεργήσουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους.

Κλείνοντας

Είναι προφανές πως η γη θα συνεχίζει να γυρίζει, ακόμα και αν όλη η παγκόσμια εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν ακολουθήσει τις αρχές της σωστής μάθησης!

Επίσης, είναι προφανές, πως κάθε μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε αυτή είναι το online learning, είτε το webinar ή το eLearning (ή οποιαδήποτε άλλη) έχει τη δική της αξία και ταιριάζει σε διαφορετικές περιπτώσεις.

Το βασικό ερώτημα, λοιπόν, για κάθε εταιρεία που επιθυμεί να εκπαιδεύσει εξ αποστάσεως το ανθρώπινο δυναμικό της σε θέματα soft skills είναι το εξής:

Πού αξίζει να διοχετεύσω την επένδυση σε χρήμα και χρόνο που σκοπεύω να κάνω;

Η  απάντηση είναι δείκτης της επιχειρησιακής κουλτούρας, δηλαδή της ‘προσωπικότητας’ της εταιρείας. Και πρέπει να ληθφεί με σύνεση και όραμα, διαφορετικά το εκπαιδευτικό αποτύπωμα θα είναι σχεδόν μηδαμινό.


Στην Game Tree, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε online είναι εναρμονισμένα με τις αρχές της προσέγγισης Experiential Learning και βασίζονται στον Κύκλο Μάθησης του David Kolb.

Στο ίδιο πλαίσιο, και σύμφωνα με το μοντέλο εκπαίδευσής μας, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε customized προγράμματα εκπαίδευσης, είτε σύγχρονης είτε ασύγχρονης μορφής, που περιλαμβάνουν ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό, virtual sessions, digital courses, reflective assignments, ποιοτική ανατροφοδότηση και συνεχή υποστήριξη στους εκπαιδευόμενους.

Περισσότερες πληροφορίες για τις online εκπαιδευτικές υπηρεσίες μας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τι θα βρείτε εδώ

E-Books και αρθρογραφία που έχει δημιουργήσει η ομάδα της Game Tree και νέα από τη δραστηριότητα μας και τον χώρο της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Κατηγορίες